Polisi Preifatrwydd Gwefan Audience Finder a Sioe’r Stats

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn nodi sut rydym yn rheoli gwybodaeth bersonol defnyddwyr y gwefannau Audience Finder a Sioe’r Stats.

Mae gwefannau Audience Finder a Sioe’r Stats yn eiddo i The Audience Agency ac mae’n rhoi mynediad dienw i ymwelwyr. Gallwch fynd i’n gwefan a’i phori heb ddatgelu eich data personol. Fodd bynnag, mae ein safleoedd yn gofyn i chi gofrestru ar gyfer rhai gwasanaethau, a bydd gofyn i chi ddarparu data personol ar gyfer y rhain.

Mae The Audience Agency yn defnyddio ‘cwcis’ ar y safleoedd hyn. Ffeil ddata fach yw cwci sy’n cael ei throsglwyddo i ddisg galed eich cyfrifiadur. Caiff y rhain eu defnyddio ar gyfer dadansoddi ystadegol yn unig er mwyn gwella ein gwasanaethau.

Nid ydynt yn cael eu defnyddio i gasglu data sy’n datgelu pwy ydych chi. Os ydych chi’n dymuno cyfyngu neu rwystro’r cwcis sy’n cael eu gosod gan ein gwefannau neu unrhyw rai eraill, mae modd gwneud hyn drwy osodiadau eich porwr. Dylai’r swyddogaeth help yn eich porwr roi’r wybodaeth hon i chi neu ewch i aboutcookies.org sy’n cynnwys gwybodaeth am sut i wneud hyn mewn amrywiaeth o borwyr. Yma fe welwch hefyd wybodaeth am sut i ddileu cwcis oddi ar eich cyfrifiadur yn ogystal â gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis. Bydd cyfyngu cwcis yn eich atal rhag gallu defnyddio swyddogaethau llawn y gwefannau fel mewngofnodi a chyflwyno cynnwys.

Google Analytics

Mae The Audience Agency yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi gwefannau a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso eich defnydd o’n gwefannau a llunio adroddiadau i ni ar weithgarwch arno. Mae Google yn storio’r wybodaeth a gesglir gan y cwci ar weinyddion yn Unol Daleithiau America. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon pan fydd yn ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fydd trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall sydd gan Google. Drwy ddefnyddio’r gwefannau, rydych chi’n caniatáu i Google brosesu data amdanoch chi yn y ffordd ac at y dibenion a nodir uchod.

Gallwch wrthod y cwci hwn ac mae gwybodaeth am sut mae gwneud hyn ar gael yn: google.com/intl/ên/privacypolicy.html

Gall ein gwefannau gynnwys gwybodaeth sydd wedi’i phlannu o wefannau a gwasanaethau eraill fel Twitter, YouTube ac Eventbrite; efallai y bydd y safleoedd hyn yn gosod cwcis ychwanegol ond nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol i’r gwasanaethau hyn.

Casglu Gwybodaeth yn Awtomatig

Nid ydym yn cofnodi data personol yn awtomatig nac yn cysylltu gwybodaeth sydd wedi’i chofnodi’n awtomatig gan ddulliau eraill gyda data personol am unigolion penodol.

Er ein bod yn defnyddio cwcis i weinyddu ein gwefannau, nid ydym yn defnyddio cwcis i storio data personol nac ychwaith yn cysylltu gwybodaeth nad yw’n bersonol sy’n cael ei storio mewn cwcis â data personol am unigolion penodol.

Casglu Data a Manyleb Diben

Rydym yn casglu’r data personol y gallech chi ei rhannu wrth ddefnyddio ein gwasanaethau ac rydym yn nodi at ba ddibenion y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio pan fydd y data hwn yn cael ei gasglu ar ein gwefannau.

Nid ydym yn casglu gwybodaeth am ein hymwelwyr o ffynonellau eraill, megis cofnodion cyhoeddus neu gyrff cyhoeddus, na sefydliadau preifat.

Nid ydym yn casglu nac yn defnyddio data personol at unrhyw ddiben ar wahân i’r rheini a nodir pan fyddwch yn rhannu eich data personol ac ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion newydd heb ofyn yn gyntaf i chi am ganiatâd i ddefnyddio eich data personol at y dibenion hyn.

Datgeliad a Dewis Ymwelwyr

Nid ydym yn datgelu eich data personol i’n his-gwmnïau nac i sefydliadau eraill, heb eich caniatâd penodol chi.

Cyfrinachedd / Diogelwch

Rydym wedi rhoi polisïau diogelwch, rheolau a mesurau technegol ar waith i ddiogelu’r data personol sydd gennym dan ein rheolaeth rhag mynediad heb awdurdod, defnydd amhriodol neu ddatgelu, addasu heb awdurdod a dinistrio anghyfreithlon neu golli’n ddamweiniol. Mae’n rhaid i’n holl weithwyr a’n proseswyr data, sydd â mynediad at ddata personol ac sy’n gysylltiedig â phrosesu data personol, barchu cyfrinachedd data personol ein hymwelwyr.

Rydym yn sicrhau na fydd eich data personol yn cael ei ddatgelu i sefydliadau ac awdurdodau eraill ac eithrio os yw’r gyfraith neu reoliad arall yn mynnu hynny neu os nad ydym eisoes wedi gofyn am eich caniatâd.

Mynediad at y data personol sydd gennym amdanoch chi

Gallwch ofyn i ni a ydym yn cadw data personol amdanoch chi a gofyn am gopi darllenadwy o unrhyw ddata personol rydym yn ei gadw amdanoch chi, drwy anfon e-bost at dpm.theaudienceagency.org.

Er efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf o bwy ydych chi ymlaen llaw, byddwn yn ceisio ymateb i’ch cais o fewn wythnos a byddwn yn darparu’r wybodaeth heb unrhyw dâl.

Byddwn hefyd yn caniatáu i chi herio’r data sydd gennym amdanoch a, lle bo hynny’n briodol, efallai y bydd y data’n cael ei ddileu, ei gywiro, ei ddiwygio neu ei gwblhau.

Cydymffurfio â Phreifatrwydd

Mae ein polisi preifatrwydd yn cydymffurfio â’r canlynol:

Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Cyfathrebiadau Preifatrwydd ac Electronig y DU

Mae’r cynnwys sydd yn ein safleoedd wedi’i drwyddedu o dan drwydded Creative Commons:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike

CC BY-NC-SA

Rheoliadau

Mae The Audience Agency yn cael ei oruchwylio gan Awdurdod Diogelu Data Annibynnol gyda rhif cofrestru Comisiynydd Gwybodaeth y DU (ico.gov.uk).

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu defnyddio gan wefannau i olrhain eich ymweliad ac i ddarparu gwasanaethau personol.

Nid yw unrhyw gwcis a osodir gan ein gwefannau yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol ac maent yn cael eu defnyddio i fonitro ymweliadau â’n gwefannau er mwyn i ni allu darparu gwasanaeth gwell i chi.

Nid yw ein gwefannau’n cynnwys unrhyw wasanaethau hysbysebu a fyddai’n gallu creu proffil ar eich cyfer chi, gwneud dadansoddiadau ymddygiadol na defnyddio eich ymweliad â’n safleoedd i ddarparu hysbysebion wedi’u targedu, ond rydym yn cynnwys Facebook, Twitter ac offer rhwydweithio cymdeithasol trydydd parti eraill a allai osod eu cwcis eu hunain er mwyn cofio pwy ydych chi a beth rydych chi wedi bod yn ei wneud. Ni all y gwasanaethau hyn gael mynediad at unrhyw rai o’r manylion personol yr ydych wedi’u storio gyda ni.

Nid oes yn rhaid derbyn cwcis wrth ddefnyddio ein gwefannau a byddwch yn gallu darllen a gweld yr holl wybodaeth sydd gennym os byddwch yn dewis eu gwrthod.

Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi gwefannau a ddarperir gan Google Inc. Mae Google Analytics yn gosod “cwcis perfformiad” er mwyn gwerthuso eich defnydd o’n gwefannau a llunio adroddiadau i ni weld sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio ein gwefannau, gan ganiatáu i ni greu gwasanaeth gwell i chi.

Mae Google yn storio’r wybodaeth a gesglir gan y cwcis ar weinyddion yn Unol Daleithiau America. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon pan fydd yn ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fydd trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall sydd gan Google. Drwy ddefnyddio ein gwefannau a derbyn cwcis, rydych yn caniatáu i Google brosesu data amdanoch chi yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Cwcis perfformiad

__utma, __utmb, __utmc, __utmx, __utmz

Mae’r cwcis hyn yn cael eu gosod gan Google Analytics i gadw golwg ar y tudalennau rydych chi wedi’u gweld ac i ganiatáu i ni weld, yn ddienw, beth mae ymwelwyr yn edrych arno.

Gallwch ddewis galluogi neu analluogi Cwcis yn eich porwr rhyngrwyd.  Mae’r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd hefyd yn eich galluogi i ddewis a ydych am analluogi pob cwci neu gwcis trydydd parti yn unig.  Mae’r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd yn derbyn Cwcis yn ddiofyn, ond mae modd newid hyn.  I gael rhagor o fanylion, edrychwch ar y ddewislen help yn eich porwr rhyngrwyd.

Gallwch ddewis dileu Cwcis unrhyw bryd ond gallwch golli unrhyw wybodaeth sy’n eich galluogi i gael mynediad i’r Gwefannau yn gynt ac yn fwy effeithlon gan gynnwys gosodiadau personoleiddio, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt.

Argymhellir eich bod yn sicrhau bod eich porwr rhyngrwyd yn gyfredol a’ch bod yn darllen yr help a’r arweiniad a ddarperir gan ddatblygwr eich porwr rhyngrwyd os nad ydych yn siŵr sut i addasu eich gosodiadau preifatrwydd.

Cymorth Preifatrwydd

Os oes gennych chi ymholiad neu bryder am ein polisi preifatrwydd, cysylltwch â ni yn dpm@theaudienceagency.org.

Mae The Audience Agency wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, drwy’r cofrestriad All About Audiences Ltd Z317659 ac Audiences London Ltd Z7260838, ac os nad ydych chi’n fodlon â’n hymateb i’ch pryder, efallai yr hoffech gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ico.gov.uk).

Click here to add your own text