Ymunwch â Audience Finder er mwyn meincnodi data eich cynulleidfa yn erbyn sefydliadau eraill yn eich sector a’ch poblogaeth leol.

Croeso i Audience Finder Cymru

Bydd platfform The Audience Finder ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Archwilio offer mapio er mwyn adnabod ardaloedd ble mae posibilrwydd o dwf er mwyn targedu eich marchnata sydd uwchlaw’r llinell

Gweld cyrhaeddiad gwirioneddol eich sefydliad yn erbyn cyfeiriadur cartref diweddara Experian®

Defnyddio meincnodau lefel sector er mwyn cymharu â deall eich darn chi o’r diwylliant

Cyfrannu at y darlun ehangach o ddata cenedlaethol, a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adfocatiaeth ddiwylliannol

Darparu tystiolaeth o ddemograffeg eich cynulleidfa i gyllidwyr, ymddiriedolaethau a sylfaenwyr

Gosod proffil i arferion diwylliannol eich cynulleidfa drwy ddefnyddio Audience Spectrum a Mosaic

SUT MAE AUDIENCE FINDER YN GWEITHIO?

Audience Finder ar gyfer data tocynnau

Bydd system gydnaws tocynnau yn gallu cael ei gysylltu i’r Audience Finder drwy Gleient Echdynnu Data, sy’n dethol data tocynnau eich sefydliad yn wythnosol. Bydd y data yna yn cael ei safoni, glanhau, anemaidd, codio a’i dadansoddi yn barod i’w adrodd yn ôl i chi. Yn y pen draw, cewch ddangosfwrdd wedi’i bersonoli llawn adroddiadau o’ch sefydliad, gyda’r gallu i gymharu’ch data yn gyfwerth â chyfrifiad data cenedlaethol a rhanbarthol yn ogystal â sector data cenedlaethol ar gyfer eich ffurf ar gelfyddyd.

Audience Finder ar gyfer Data Arolwg

Mae arolwg safonedig cenedlaethol Audience Finder wedi dod yn rhan safonol o’r diwydiant, sy’n darparu fframwaith i bob sefydliad celfyddydol er mwyn casglu demograffeg cynulleidfaoedd a gwybodaeth ynglŷn â chymhellion a phrofiadau. Oherwydd bydd pawb yn gofyn yr un cwestiynau gyda’r un codau ateb, bydd yn galluogi chi i feincnodi data eich cynulleidfa yn erbyn sefydliadau diwylliannol eraill yn eich rhanbarth, ac yn erbyn cyfrifiad data cenedlaethol a rhanbarthol.

Show Stats ar gyfer Sefydliadau Teithiol a Lleoliadau

Mae offer cymharol Audience Finder, Show Stats, yn darparu cyfle i gwmnïau sy’n teithio a lleoliadau tebyg dderbyn mewnwelediad ar lefel perfformiad. Drwy ddefnyddiad Show Stats, bydd pob sefydliad yn gallu cynhyrchu’n hawdd darlun clir o’u cynulleidfa ar draws lleoliadau sengl neu luosog, dadansoddi data ar draws cynhyrchiad neu daith lawn, neu ar sail perfformiad yn ôl perfformiad. Mae’r mewnwelediad yma yn amhrisiadwy wrth greu’r cynlluniau marchnata integredig cryfaf posib neu adeiladu achosion er mwyn cyllido a gwaith partneriaeth.

Diogelu data eich sefydliad

Mae’r Audience Agency, fel ceidwad cenedlaethol set ddata Audience Finder, wedi ymrwymo’n llawn i ddiogelu gwybodaeth bersonol aelodau’r gynulleidfa (pynciau ddata) sy’n ymddiried eu data gyda’r sefydliadau celfyddydol a diwylliannol (rheolwyr data) sy’n defnyddio’r gwasanaeth Audience Finder. Rydym yn ystyried cynnal yr ymddiriedaeth a’r hyder o bob aelod o’r gynulleidfa fel ein dyletswydd, a phob sefydliad rheoli data yr ydym yn ei ddarparu gwasanaeth Audience Finder ar ei ran. Byddwn yn amddiffyn a phrosesu holl wybodaeth bersonol yn unol gyda llythyr ac ysbryd y rheoliadau diogelu data perthnasol.

DIM COSTAU CUDD, DYMA BETH SY’N GYNWYSEDIG AM DDIM

  • Llwyfan ddwyieithog Audience Finder, ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • Echdynnu data awtomataidd o system docynnau cydnaws am ddim
  • Arolwg cenedlaethol safonedig am ddim, gyda’ch dewis o fethodoleg
  • Mynediad i gyfres o offer dangosfwrdd ddefnyddiol er mwyn dadansoddi’ch data
  • Cymorth gan dîm cefnogi cyfeillgar sydd ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 10yb-6yh (yn Saesneg)
  • Cefnogaeth cyfrwng Cymraeg ar gael, lleiafswm 2 ddiwrnod yr wythnos
  • Mynediad 24/7 i fforwm gwybodaeth a fforwm cymunedol ar-lein dwyieithog
  • Hyfforddiant a digwyddiadau i’r cymuded defnyddwyr drwy Gymru gyfan

GDPR a Diogelwch Data

Darganfyddwch sut yr ydym ni’n casglu, prosesu,
defnyddio a chadw’ch data yn ddiogel.

DARLLENWCH EIN POLISI PREIFATRWYDD

YN BAROD I DDECHRAU?
Byddwn ni gyda chi bob cam o’r ffordd

Rydym bellach ar fwrdd sefydliadau â thocynnau, sefydliadau teithiol a phob sefydliad sy’n dymuno defnyddio’r arolwg safonedig cenedlaethol, sy’n addas ar gyfer sefydliadau tocyn a heb docyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n tîm cefnogi drwy e-bostio support@theaudienceagency.org neu ffonio 0207 260 2505.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn elusen annibynnol, sefydlwyd yn 1994 gan y Siarter Frenhinol. Ni yw’r corff sy’n ariannu a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru.

Rydym yn helpu pobl i greu, cyflwyno ac arddangos y celfyddydau. Rydym yn gweithio gydag artistiaid a sefydliadau er mwyn cyrraedd cymaint o bobl ag sy’n bosib, rydym yn ymchwilio’r ffyrdd yr ydym yn gallu amddiffyn a chynnal gweithgareddau creadigol yng Nghymru. Rydym yn uchelgeisiol am y celfyddydau yng Nghymru, ac ein strategaeth yw adeiladu lle ble rydym yn gallu darganfod, meithrin a rhannu’r dalent gorau. Mae ein partneriaid yn cynnwys awdurdodau lleol, dosbarthwyr loteri eraill, darlledwyr, ysgolion a cholegau.

Mae’r Audience Agency yn elusen dan arweiniad cenhadaeth: ein pwrpas yw galluogi sefydliadau diwylliannol i ddefnyddio’n data cenedlaethol er mwyn cynyddu eu perthnasedd, cyrhaeddiad a gwydnwch.

Rydym yn credu bod y celfyddydau a diwylliant gyda’r pŵer i wella ansawdd bywyd pobl, i greu ystyr a chymuned, i hyrwyddo empathi a dysgu. Po fwyaf o ddinasyddion sy’n ymwneud â siapio diwylliant a chymryd rhan, y mwyaf yw’r pŵer. Ein cenhadaeth yw darparu llais i’r cyhoedd wrth siapio diwylliant bywiog a pherthnasol.